Cjenovnik

Kategorije Potrošača

Voda €/m3

Kanalizacija €/m3

Prva kategorija potrošača
Privredna društva, preduzetnici i svi potrošači koji nijesu obuhvaćeni drugom kategorijom

1,330

0,665

Druga „A“ kategorija potrošača

Ustanove i organizacije kao što su: predškolske, školske, kulturno-prosvetne i socijalno-zdravstvene ustanove, sportska društva, objekti Vojske CG

1,146

0,573

Druga „B“ kategorija potrošača

Domaćinstva (kolektivno i individualno stanovanje)

0,405

0,202

Napomene:

 

U cijenu je uracunat PDV po stopi od 7%

Ove cijene su u primjeni od 01.11.2008.godine

Cijene za domaćinstva su u primjeni od 01.08.2011.godine