Home arrow Home arrow Kvalitet vode
Podgorica grad vode Ispis E-mail

Higijenski ispravna voda za piće je preduslov dobrog zdravlja. Svjetska zdravstvena organizacija je vodosnabdijevanje i kvalitet vode za piæe svrstala u 12 osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva jedne zemlje, čime se potvrdjuje njena značajna uloga u zaštiti i u unapređivanju zdravlja.

Kakvu vodu pijemo ?

Kvalitet voda sa  podgoričkih vodoizvorišta više decenija se prati u skladu sa zakonskom regulativom.

Vode za piće se karakterišu povoljnim organoleptičkim, fizičkim i hemijskim osobinama. Svakodnevne analize pokazuju da se radi o vodi  izuzetnog kvaliteta.

Voda za piće kojom se snabdijeva stanovništvo Podgorice ne podliježe ni jednom od postupaka obrade vode. Jedino se preventivno dezinfikuje  gasovitim hlorom čime se isključuje bilo kakva moguænost prenošenja hidričnih bakterijskih i virusnih infekcija. Proces  hlorisanja je kontinuiran  i  24 sata je pod kontrolom.
 
Fizičke, hemijske, biološke i mikrobiološke karakteristike tj. ukupne odlike voda izvorišnih zona odgovaraju propisanim uslovima za pijaće vode i spadaju u vode  1. klase.

Vode su temperature 9-11°C, sa pH od 7-8; ukupnom tvrdoæom od 2.8 – 3.4 mg-ekv/l; ukupnom mineralizacijom od 180-300mg/l i karakterističnim anjonima i katjonima koji te vode svrstavaju u magnezijumkalcijum-hloridnohidrokarbonatni tip voda, a po klasifikaciji Alekina to su meke do umjereno tvrde  vode.  Spadaju u blago alkalne vode.  Analize na mikroelemente (ukupno oko 32) dale su rezultate koji ukazuju da se isti u vodama nalaze u zanemarljivim količinama. 

Vazduh je svuda oko nas i niko ne kaže da ga je previše. Tako je i sa vodom. Zato je čuvajmo!
 

Projekti

cesma.jpg  Laboratorija

   Laboratorija za ispitivanje vode

stanica.jpg Baždarnica

Uskoro nova moderna baždarnica 

Servisne informacije

Možete vršiti provjeru stanja vašeg računa
Svi kvarovi biće otklonjeni u roku od 24 sata